۱۳۸۹/۰۷/۲۹

اخلاق شکستبازنده خوب بودن هنر است


Thrush from Gabriel Bisset-Smith on Vimeo.۱۳۸۹/۰۷/۱۷

زمانی

با تکه ای نان سیر می‏شدم

و با لبخندی

به خانه می رفتم

اتوبوس های انبوه از مسافر را

دوست داشتم

انتظار نداشتم

کسی به من

در آفتاب

صندلی تعارف کند

...

در انتظار گل سرخی بودم

احمدرضا احمدی

جستجو - 3


این باور که کسی زندگی ناشناسی دارد که با دل بستن به او به آن راه توانیم یافت، برای عشق از همه شرط هایی که دارد تا پدید آید مهم‏تر است ... حتی زنانی که مدعی‏اند مرد را جز بر پایه ظاهرش نمی‏سنجند، در همین ظاهر تراوش زندگی ویژه‏ای را می‏بینند. از همین روست که نظامیان یا آتش‏نشانان یا پزشکان را می‏پسندند؛ اونیفورم نمی‏گذارد درباره قیافه زیاد سخت بگیرند؛ می‏پندارند که در زیر خفتان دلی متفاوت، ماجراجو و مهربان را می‏بوسند؛ و یک شاه جوان، یک شهزاده، برای فتح زیباترین زنان در کشورهایی که از آنها دیدن می‏کند نیازی به خوش سیمایی ندارد، حال آنکه این برای یک دلال بورس لازم است.


پروست - طرف خانه سوان – ص 176