۱۳۸۹/۰۶/۰۳

حرف های بیهوده، تا بوده همین بوده!


خُــــــــــــــــب ... چه خبر؟

پایان نامه ت تموم شد؟

موضوعش چی هست؟

آها! پس درست امسال تموم میشه؟

خارج نمی خوای بری؟

سر کار میری؟

کی باید سربازی بری؟

ازدواج نمی‏کنی؟


هوا گرم شده، نه؟

آقا ما بریم، کاری باری ...


blog comments powered by Disqus